28

مه'22

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان

روانشناسی کودک دبستانی بسیاری از والدینی که دارای کودک زیر ۶ سال هستند. در این اندیشه می باشند که چگونه …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان 13 تا 15 ساله

در روانشناسی ۱۳ تا ۱۵ سالگی و دوره نوجوانی نکاتی اصلی رفتار با نوجوان ۱۳ ساله، ۱۴ و ۱۵ ساله …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان ۱۷ ساله

  روانشناسی پسر ۱۷ ساله ۱۷ سالگی از نظر روانی برای پسرها سن دوراهی است. پسر ۱۷ ساله شما به …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان 16 ساله

روانشناسی نوجوان ۱۶ ساله نکات رفتاری و تربیتی خاصی را به همراه دارد. در این دوره نوجوان با کشش های عشقی …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان ۱۵ ساله

احتمال دارد که فرزند شما طوری رفتار کند که انگار همه چیز را می داند. در حالی که این  نگرش …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان ۱۴ ساله

چهارده سالگی سنی محوری می باشد. در حالی که برخی از کودکان ۱۴ ساله شروع به حرکت در مسیر رسیدن …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان 12 ساله

فرزند شما هر روز به یک نوجوان تمام عیار نزدیک تر می شود. خوشبختانه تمام تغییراتی که در سالهای نوجوانی …

مشاهده

24

مه'22

روان شناسی کودک 11 ساله

آنچه باید در مورد کودک ۱۱ ساله خود بدانید: فرزند دختر شما با تغییرات گسترده ای در زندگی روبه رو …

مشاهده

24

مه'22

روان شناسی کودک 10 ساله

آنچه باید در مورد فرزند ۱۰ ساله خود بدانید: فرزند شما هم اکنون، رسما در دهه دوم زندگی به سر …

مشاهده

24

مه'22

روان شناسی کودک 9 ساله

آنچه باید در مورد کودک ۹ ساله خود بدانید: شما والدین کودکی ۹ ساله هستید و شاهد پیشرفت و ترقی …

مشاهده
X