منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره
آزمایش کردن یکی از راه های آموختن اصول و نتایج کلی علم است که می تواند دانش آموز را راغب به تفکر، بحث،نتیجه گیری و در نهایت یادگیری مطلوب نماید. هدف این دوره، برانگیختن انگیزه علمی و حس کنجکاوی دانش آموزان، قابل لمس نمودن مطالب، درک نکات درسی، توضیح علمی و تفهیم به دانش آموزان، تقویت دانش آموز به طرح ایده های نو و ایجاد زمینه تفکر در انجام آزمایش است.

❖ سر فصلهای دوره
عناوین فصول دوره آزمایشگاه زیست شناسی به ترتیب زیر می باشد.
فصل اول: آشنایی با قسمت های مختلف گیاهان
فصل دوم: آشنایی با اندام جانوران
فصل سوم: آشنایی با تک سلولی ها- آغازیان

مشاهده کلروپلاست – مشاهده آمیلوپلاست و شناسایی – نشاسته در این اندامک – شناسایی نشاسته در میوه های
مختلف

تشریح قلب گوسفند – نشان دادن وجود کربن دیاکسید در
هوای بازدم – تشریح کلیه گوسفند سالم – مشاهده آوندهای چوبی – آشنایی با درختان مخروط دار – بررسی ساختمان خارجی و داخلی گل
در گیاهان نهان دانگان – آشنایی با مشخصات ظاهری خزه ها , ….

مشاهده کپ – شناسایی و تعیین گروه خونی – مشاهده سلولهای خونی – مشاهده انواع تک یاخته ای ها

 

X