منوهای نصب در پنل مدیریت

❖ سرفصل های آزمایشات شیمی دوره اول متوسطه

• فهرست آزمایش های شیمی پایه هفتم:
آزمایش 1 : مواد محلول و غیر محلول در آب
آزمایش 2 : درک مفهوم عنصر و ترکیب
آزمایش 3 : اجزای تشکیل دهنده مواد کدامند؟
آزمایش 4 : ساختار مواد
آزمایش 5 : تشخیص خاصیت اسیدی آب آهک

• فهرست آزمایش های شیمی پایه هشتم:
آزمایش 1 : آشنایی با مفهوم و ویژگی های یک مخلوط همگن و ناهمگن
آزمایش 2 : چه مقدار حل شونده را می توان در آب حل کرد؟
آزمایش 3 : آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟
آزمایش 4 : تشخیص میزان اسیدی یک محلول اسیدی با استفاده از کاغذ ph متر
آزمایش 5 : روش های جداسازی اجزای یک مخلوط
آزمایش 6 : مواد انرژی شیمیایی دارند، پس تغییرات شیمیایی می تواند گرما و کار تولید کنند.
آزمایش 7 : تغییرات شیمیایی
آزمایش 8 : چگونه می توان آتش را خاموش کرد؟
آزمایش 9 : روش تهیه گاز اکسیژن و کاربرد آن
آزمایش 10 : چند درصد هوا را گاز اکسیژن تشیکل می دهد؟
آزمایش 11 : گازهای حاصل از سوختن شمع را چگونه شناسایی کنیم؟
آزمایش 12 : شروع سوختن نیاز به گرما دارد، آیا می توان گرمای لازم را به روش های دیگری نیز فراهم کرد؟
آزمایش 13 : اثر کاتالیزور بر سرعت واکنش
آزمایش 14 : استفاده از انرژی شیمیایی مواد
آزمایش 15 : آزمایش بر روی استخوان ران مرغ

• فهرست آزمایش های شیمی پایه نهم:
آزمایش 1 : واکنش پذیری فلزات
آزمایش 2 : تهیه بلور
آزمایش 3 : ساختار مولکولی دو کربنه

 

X