منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره
فعالیت های عملی، یکی از ارکان اصلی آموزش علوم تجربی محسوب شده و موجبات رشد دانش علمی، مهارتی و نگرشهای علمی دانش آموزان را فراهم می سازد. انجام فعالیت های عملی علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش طول عمر ماندگاری مفاهیم آموخته شده، سبب دستورزی و کسب مهارت هایی میگردد که در زندگی روزانه مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های نوآوری دانش آموزان را فراهم می سازد. در طراحی این دوره سعی شده است که دانش آموزان با طی پنج مرحله مشاهده، طرح پرسش، فرضیه سازی، آزمایش فرضیه، و نتیجه گیری مفاهیم علوم را به صورت عمقی فرا بگیرند.

❖ سر فصل های دوره
عناوین فصول دوره آزمایشگاه علوم به ترتیب زیر می باشد.
• فصل اول: مفاهیم مربوط به رشته فیزیک
• فصل دوم: مفاهیم مربوط به رشته زیست شناسی
• فصل سوم: مفاهیم مربوط به رشته زمین شناسی

X