منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره
در طراحی آزمایش های این دوره سعی شده است که دانش آموزان با طی سه مرحله یعنی پیش بینی، مشاهده و توضیح،
مفاهیم فیزیکی مورد نظر را به صورت عمقی فرا گیرند. این دوره فرصتی برای تمامی معلمان و دانش آموزان دوره اول متوسطه فراهم می کند تا با پیش بینی، مشاهده و توضیح در کیفیت بخشی به فرایند آموزش علوم آشنا شوند. فرایند آموزش مفاهیم علمی به کمک آزمایش های ساده به دانش آموزان بینش عمیق تری خواهد داد که این امر گام مهمی در بهبود فرایند آموزش است.

 

❖ سر فصلهای دوره
عناوین فصول دوره آزمایشگاه فیزیک (2) به شرح زیر می باشد:
• فصل اول: شناخت فشار
• فصل دوم: شناخت کار و انرژی
• فصل سوم: شناخت نور
• فصل چهارم: شناخت صوت
• فصل پنجم: شناخت شناوری و فرو رفتن

X