منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره
در طراحی آزمایش های این دوره سعی شده است که دانش آموزان با طی سه مرحله یعنی پیش بینی، مشاهده و توضیح، مفاهیم فیزیکی مورد نظر را به صورت عمقی فرا گیرند. این دوره فرصتی برای تمامی معلمان و دانش آموزان دوره اول متوسطه فراهم می کند تا با پیش بینی، مشاهده و توضیح در کیفیت بخشی به فرایند آموزش علوم آشنا شوند. فرایند آموزش مفاهیم علمی به کمک آزمایشهای ساده به دانش آموزان بینش عمیق تری خواهد داد که این امر گام مهمی در بهبود فرایند آموزش است.

 

❖ سر فصل های دوره
فصل اول: شناخت نیرو و حرکت
فصل دوم: شناخت دما و گرما
فصل سوم: شناخت انتقال گرما
فصل چهارم: شناخت الکتریسیته ساکن و مغناطیس
فصل پنجم: شناخت الکتریسیته جاری

X