منوهای نصب در پنل مدیریت

❖ هدف دوره
این دوره دانش آموزان را با شگفتی های علوم آشنا می کند: چگونه سکه ناپدید می شود؟ چگونه شیر به آب تبدیل می گردد؟ چگونه آینه تصویر مستقیم نشان میدهد؟ چگونه بادکنک قرمز یک مرتبه آبی می شود؟ چگونه سوزن در سطح آب شناور می ماند؟ برای اجرای آزمایش های این دوره نیاز به زمایشگاه مجهز و وسایل پیچیده علمی وجود ندارد، بلکه با مواد اولیه پیش پا افتاده، می توان آنها را انجان داد این دوره آمیزه ای از دانش و سرگرمی است.

 

❖ سر فصل های دوره
آزمایش های این دوره شامل 4 بخش فیزیک، بدن انسان، ریاضی، و شیمی می باشند.
بخش اول: سرگرمی های مربوط به فیزیک
بخش دوم: سرگرمی های مربوط به زیست شناسی
بخش سوم: سرگرمی های مربوط به ریاضی
بخش چهارم: سرگرمیهای مربوط به شیمی

X