منوهای نصب در پنل مدیریت

❖ هدف دوره
افزایش قدرت تحلیل
افزایش دقت کودکان در مشاهده محیط پیرامون خود
افزایش قدرت استدلال و استنتاج از مشاهده پدیده های گوناگون

 

❖ سر فصل های دوره
فصل اول: گنبد آسمان، خط افق، فرق ستاره و خورشید، مفهوم فضا
فصل دوم: اجرام آسمانی، سیارات، سیارک ها، شهاب، دنباله دارها، کهکشان ها
فصل سوم: خوشه های ستاره ای، سحابی ها، جایگاه زمین در آسمان
فصل چهارم: منظومه شمسی، تعریف صور فلکی و تاریخچه پیدایش آنها
فصل پنجم: صور فلکی دب اکبر و دب اصغر، و ستاره قطبی
فصل ششم: صور فلکی ذات الکرسی، قیفاووس و اژدها
فصل هفتم: صور فلکی مثلث تابستانی
فصل هشتم: صور فلکی شکارچی، برساوش، و کلبها

X