منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره
افزایش قدرت تحلیل
افزایش دقت کودکان در مشاهده محیط پیرامون خود
افزایش قدرت استدلال و استنتاج از مشاهده پدیده های گوناگون

 

❖ سر فصلهای دوره
مفاهیم و مطالب آموزشی دوره نجوم (3) به ترتیب زیر می باشد.
• فصل اول: حرکت های زمین، روز خورشیدی و نجومی
• فصل دوم: تولد و مرگ ستارگان
• فصل سوم: انواع اجرام آسمانی بعد مرگ ستاره
• فصل چهارم: کهکشان ها و خوشه های کهکشانی
• فصل پنجم: جهان بزرگ مقیاس
• فصل ششم: میل و بعد
• فصل هفتم: کار کردن با نقشه آسمان
• فصل هشتم: موجودات فرازمینی

 

X